నా పేరు  యాజి. సోమయాజి.

తిక్కన సోమయాజిని కాను. తిక్కున్న సోమయాజిని
ఇక్కడ ఉన్న బొమ్మలు నావే.
నేను పలికేవాడిని మాత్రమే. పలికించేది ఎవరో, ఎందరో, ఎక్కడో!

– యాజి

Advertisements


Advertisements

%d bloggers like this: