ఈ వంటతో వేగేదెలా?

శుచిగా, శుబ్బరంగా వండి,వార్చడమే గానీ,
సుష్టిగా తిని, బ్రేవ్ మని తేంచి ఎన్నాళ్ళయీందో, ఈశ్వరా!

Advertisements


Advertisements

%d bloggers like this: